”Seriöst på skoj!”

(Snott citat från vår förr-förr-förre diistriktsordförande)

Vad är Round Table 97 i Sollefteå?

Round Table 97, eller RT-97  i Sollefteå är den 97:e
RT-klubben som bildades i landet.

RT-97 tillhör Round Table Sverige, RTS och vad är då det?

Jo…:

RTS är en ideell sammanslutning med syfte att:

- främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.

- ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.

- understödja fritt och engagerat meningsutbyte.

- stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet.

- även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.

Organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag, via företagsbesök eller annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

Motto
Round Table Sveriges motto är
Adopt-Adapt-Improve (Upptaga-Anpassa-Förbättra)